Polecamy:
Szkolenia z perswazji:
sztuka perswazji
Szkoła angielskiego:
egzaminy gimnazjalne korepetycje
Strony www:
Projektowanie stron www
2008.12.14
PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 52 KUBUSIA PUCHATKA W BIAŁYMSTOKU 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody...
Zapraszamy do odciśnięcia swojego śladu w naszej Ksiedze Gości...


Publikacje nayczycieliPROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

dodano: 2008.12.14

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM NR 52 KUBUSIA PUCHATKA
W BIAŁYMSTOKU

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny.

3. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

4. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

6. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, sprawowanej zgodnie z ustalonymi w arkuszu organizacyjnym czasem pracy oddziału.

7. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. Obowiązujących na terenie przedszkola.

8. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30
przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy.

9. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola.

10. Nauczyciel powinien wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

11. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci pod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.

12. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

13. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej. Jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.

14. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

15. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

16. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.

17. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

18. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

19. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

20. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

21. Codziennie rano dozorca ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Dozorca musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanie tego obowiązku.

22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

23. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają dzieci młodsze ustawiają się w pociąg.

25. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść.

26. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

27. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

28. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba z obsługi grupy woźna. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
zapewnić udzielenie pierwszej pomocy
zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka
podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola
-zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę

30. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej w przedszkolu.

31. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

32. W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

33. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.

34. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

35. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.30, a odbierane od 14.30 do 19 tj. do czasu zamknięcia placówki.

36. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

37. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

38. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

39. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.

Opracowanie:
mgr Małgorzata Fiedosiewicz, mgr Janina Klepacka

Autor: grażkaMIKOŁAJKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

dodano: 2008.12.05

SCENARIUSZ IMPREZY ,, MIKOŁAJKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Uczestnicy: dzieci 5, 6 letnie
5.12. 2008.

Cele:
- pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych
- stwarzanie okazji do okazywania pozytywnych uczuć radość z otrzymywania prezentów
- wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
- kształcenie umiejętności pracy w zespole
- wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów twórczej ekspresji: ruchowej, muzycznej, plastycznej

Metody:
- słowne
- zadaniowe
- aktywizujące

Środki dydaktyczne: worek z prezentami, kontury postaci Mikołaja, kredki, klej, wata, utwory muzyczne

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

Dzieci siedzą po turecku w dużym kręgu. Dzisiaj mają spotkać się z Mikołajem.
1.Zaprezentowanie wiersza H. Szal ,,Święty Mikołaj
6 grudnia jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka sanki
I figurówki dla Zuzanki.
Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
Bliźniaczkom z maluchów da dwa szaliczki.
Jasiowi puzzle, drewniane klocki,
Mateuszowi wóz strażacki.
A dla Jędrusia z Zakopanego
Ma narty i piękne klocki lego.
2.Piosenka grupy VI ,, Mikołaju, Mikołaju
3.Zabawa ,, Mikołaj maszeruje po śniegu do melodii piosenki ,,Wszystkie dzieci Mikołaja kochają- dzieci chodzą w miejscu i bardzo powoli dotykają prawym łokciem lewego kolana i następnie lewym łokciem prawego kolana ruchy naprzemienne, następnie naśladują chodzenie po głębokim śniegu wysokie unoszenie nóg
4.Zabawa ortofoniczna ,, Okrzyki Mikołaja nauczycielka Mikołaj woła głośno: Hej, hej! Hop hop! Hu hu! Hi- hi!, a wszystkie dzieci jak echo powtarzają za nauczycielką. Zawołanie powtarzamy kilkakrotnie z różnym natężeniem głosu.
5.Głośne czytanie opowieści o św. Mikołaju
Św. Mikołaj kochał bliźnich i uczył ich miłości do drugiego człowieka. Pomagał biedakom, nawracał złych ludzi. Mikołaja można było poprosić o pomoc w każdej sprawie i w każdej potrzebie. Był serdeczny, życzliwy i bezinteresowny. Istnieje na ten temat wiele legend. Po jego śmierci zaczęły krążyć fantastyczne opowieści o jego dokonaniach. Podobno przy jego grobie chorzy zdrowieli, niewidomi odzyskiwali wzrok. A smutnym i zrozpaczonym powracała radość życia i zaufanie do bliźnich. Sława cudotwórcy doprowadziła do ogłoszenia go świętym. Kult Świętego Mikołaja rozprzestrzenił się z czasem po całym świecie. Stał się on najbardziej znanym i kochanym przez wszystkich świętym. Odtąd w dniu jego imienin 6 grudnia dzieci na całym świecie znajdują prezenty, które przynosi im nocą św. Mikołaj. Mikołaj, to zwyczajowy dostawca gwiazdkowych prezentów. Ponieważ ludzkości z roku na rok przybywa, Święty Mikołaj ma coraz liczniejszych pomocników. Ci jednak nie zawsze są godni Mikołajowego miana. Wg statystyki, z ponad 6 miliardów mieszkańców Ziemi, około 2 miliardy spodziewają się znaleźć pod choinką prezent od Mikołaja. Ludzie ci tworzą, znów statystycznie, około 450 mln gospodarstw domowych. Średnio, mieszkania lub domy są od siebie oddalone o 280 m. Święty Mikołaj ma więc w Noc Wigilijną do przebycia jakieś 126 mln km - niemal tyle, ile dzieli Ziemię od Słońca. Mikołajowe sanie zaprzężone w renifery pędzić muszą z prędkością 980 km na sekundę, a więc 3 razy szybciej od dźwięku! Ponieważ to trudna sprawa, nawet dla świętego, Mikołaja w jego dziele wspierają zawodowi Święci Mikołajowie, którzy założyli światowy związek.
6.Zabawa rozwijająca wyobraźnię ,, Worek z prezentami dotykiem dzieci rozpoznają ukryte w worku przedmioty np. laleczka, klocek, pojazd itp.
7.Konkurs ,,Ubieramy Mikołaja. Najpierw omawiamy z dziećmi wygląd Mikołaja, a następnie wybrane dzieci z poszczególnych grup kolorują sylwetę Mikołaja i doklejają mu brodę i wąsy z waty.
8.Wołanie Mikołaja:
Kochany Mikołaju przybądź z dalekiego kraju,
przynieś dla nas upominki
i piękne zielone choinki.
Czary mary, tru- tu- tu
Mikołaju przybądź tu.
9.W oczekiwaniu na przybycie Mikołaja dzieci z grupy IV i V recytują wiersze.
10.Powitanie śpiewem przybywającego Mikołaja
Witaj Mikołaju, witaj Mikołaju,
jak się masz, jak się masz
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy,
bądź wśród nas, bądź wśród nas

11.Rozmowa z Mikołajem
12.Zaproszenie do wspólnego tańca zabawa naśladowcza przy muzyce:
- tańczymy wesoło jak Mikołaj
- tańczymy jak Mikołaj, który niesie ciężki worek
- tańczymy jak Mikołaj, który ogania się od much
- tańczymy jak Mikołaj, który robi wielkie kroki
- tańczymy parami trzymając się za kolana
- tańczymy w kółeczkach
13. Pożegnanie Mikołaja uściskiem dłoni.


Opracowanie:
mgr Małgorzata Fiedosiewicz
mgr Janina Niewińska
mgr Bogumiła Zalewskam

Autor: grażka

strona: 1 2 3
Gości on-line: 1 Odwiedziło nas: ctctctctctct gości
Copyright © 2006-2011 Archiwalna strona PS nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku