2011.09.13
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO .. Z KUBUSIEM PUCHATKIEM PRZEZ ŚWIAT BEZ GRANIC" CELE KONKURSU: - popularyzacja uniwersalnych...

Polecamy:
Szkolenia z perswazji:
sztuka perswazji
Szkoła angielskiego:
egzaminy gimnazjalne korepetycje
Strony www:
Projektowanie stron www
Zapraszamy do odciśnięcia swojego śladu w naszej Ksiedze Gości...


AktualnościUCHWAŁA NR XIII/105/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

dodano: 2011.08.22

UCHWAŁA NR XIII/105/11
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113 oraz art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1 przedszkolu #8211 należy przez to rozumieć:
a przedszkole ogólnodostępne,
b przedszkole integracyjne,
c przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
d przedszkole z oddziałami specjalnymi,
e oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
f punkt przedszkolny
2 rodzicu #8211 należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego
3 minimalnym wynagrodzeniu za pracę- należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm..
§ 2. 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust. 1 określa dla każdego oddziału ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola.
§ 3. 1. Rodzice wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmujące w szczególności:
1 realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a fachowej opieki pedagogicznej,
b adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c rozwijania zdolności twórczych,
d wspierania indywidualnych zainteresowań
2 organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych
3 prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających
4 zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej i innych specjalistów.
2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 realizowanych w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin dziennie, w wysokości:
1 za pierwsze dziecko z rodziny - 14,00 minimalnego wynagrodzenia za pracę
2 za drugie dziecko z tej samej rodziny - 12,00 minimalnego wynagrodzenia za pracę
3 za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - nie pobiera się opłat.
3. W przypadku korzystania do 4 godzin dziennie z przedszkola przez dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych ustala się miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 w wysokości 7,00 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze swiadczeń powyżej 4 godzin dziennie, o których mowa w ust. 1, w wysokości 0,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata ta nie dotyczy trzeciego i kolejnego dziecka z tej samej rodziny.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 4 obniża się o 50 w przypadku gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:
1 podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji o otrzymaniu zasiłku, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.
2 decyzje, o których mowa w pkt 1 należy przedłożyć dyrektorowi przedszkola dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie
3 nie złożenie deklaracji, o których mowa w pkt 1 w terminach określonych w pkt 2 skutkuje uniemożliwieniem skorzystania z obniżenia opłaty, o której mowa u ust. 5
4 w przypadku utracenia prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola.
6. W przypadku zadeklarowania przez rodzica, iż dziecko będzie korzystało tylko z usług, o których mowa w § 2 ust. 1, a korzystającego także z usług ponad minimum programowe - za każdą rozpoczętą godzinę ustala się opłatę w wysokości 0,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7. Opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.
8. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza w ciągu miesiąca do dwóch różnych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 uiszczana jest proporcjonalnie do czasu pobytu dziecka w każdym z tych przedszkoli.
9. Opłaty, o których mowa w ust. 2 - 6 nie obejmują zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców.
10. W przypadku nieobecności dziecka opłata, o której mowa w ust. 2, 3 i 5 nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nieobecności spowodowanej leczeniem sanatoryjnym oraz szpitalnym. W takim wypadku opłata zostaje obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.
§ 4. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 3, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem, a rodzicem dziecka, która określi w szczególności: okres, na jaki jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz termin wnoszenia opłat.
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 2 - 6 nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka. Odpłatność za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Białegostoku, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłku.
§ 6. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do przedszkoli dzieci rodziców zamieszkałych w gminach, które zawarły z Gminą Białystok porozumienie dotyczące zlecenia zadań w zakresie zapewnienia opieki przedszkolnej i zobowiązały się do finansowania związanych z tym wydatków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmieniona uchwałą Nr XXXVI/414/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 22, poz. 425 i z 2005 r. Nr 77, poz. 990.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

Autor: grażkaWYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

dodano: 2011.08.03

Proszę o dostarczenie w miesiącu wrześniu
do przedszkola:
- 4 papiery toaletowe
- 2 ręczniki papierowe
- mydło w dozowniku zapas
- 2 opakowania chusteczek higienicznych
w pudełku wyciągane
- 1 opakowanie chusteczek nawilżanych
- ręcznik z materiału mały z wieszakiem podpisany
- kapcie w worku podpisane

Dzieci z grupy I, II, III
- pościel w worku tekstylnym podpisana
- piżama podpisana
- zapasowy komplet bielizny

Dzieci z grupy IV, V, VI
- strój gimnastyczny: spodenki , bluzeczka
w worku tekstylnym podpisany

Na wyprawkę plastyczną będą zbierane
opłaty w miesiącu wrześniu.


Autor: grażkaŻYCZENIA WAKACYJNE !!!

dodano: 2011.06.30

Z okazji wakacji i końca roku szkolnego życzymy
wszystkim dzieciom i ich rodzicom -
wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
miłego wypoczynku, uśmiechu na co dzień,
oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola we wrześniu.

Dyrekcja i pracownicy przedszkola


Autor: grażka

strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Gości on-line: 1 Odwiedziło nas: ctctctctctct gości
Copyright © 2006-2011 Archiwalna strona PS nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku